گواهی ها

NGR IEEE 32 Routin Test

 

استاندارد IEEE32 در خصوص طراحی، ساخت و تست قطعات اتصال زمین تنظیم شده است. بخش دهم این استاندارد مربوط به مقاومت اتصال زمین NGR است.
شرکت برنا الکترونیک در موارد متعددی تست های روتین بخش دهم استاندارد مذکور را توسط آزمایشگاه ثالث نظیر دانشگاه علم و صنعت، آزمایشگاه صنایع برق ایران (EPIL) انجام داده و تاییدیه مربوط را اخذ نموده است که به شرح زیر می باشد.
 
    IEEE32 Standard Test Certificate List

  نام پروژه  سال  آزمایشگاه انجام دهنده تست          رنج دستگاه ردیف
پست شوش تهران 1382   دانشگاه علم و صنعت 63/√3KV - 22Ω - 2000A - 1.9S 1
پروژه نجف و کربلا 1388   آزمایشگاه صنایع برق ایران 11/√3KV - 21/1Ω - 300A - 10S 2
پست فولاد مبارکه 1389   دانشگاه علم و صنعت 63/√3KV - 10Ω - 3640A - 5S 3
پست فولاد مبارکه 1394   دانشگاه علم و صنعت 63/√3KV – 9.9Ω - 3640A - 5S 4