گواهی ها

درجه حفاظت(IP)

 

IP Certificate:
درجه حفاظتی تابلو در مقابل بارشهای جوی و عوامل بیرونی در صنعت با کد واژه IPXX بیان می شود.
شرکت برنا الکترونیک موفق به اخذ سه مورد گواهی تست IP55 از آزمایشگاه صنایع برق ایران EPIL شده است که با توجه به تصریح استانداردی قابل تعمیم به سایر تابلوهای تولیدی این شرکت که با یک روش طراحی و ساخته میشوند، می باشد.

 

لیست آزمایشات درجه حفاظت (IP55)

نام پروژه سال آزمایشگاه انجام دهنده تست           رنج دستگاه ردیف
الفین خارگ 1385 EPIL 6/√3KV - 70Ω - 50A - 10S 1
PVC اروند 1385 EPIL 6/√3KV - 34Ω - 100A - 10S 2
شازند اراک 1385 EPIL 6/√3KV - 8.6Ω - 400A - 10S 3