دستگاه ترکیبی ترانس و مقاومت زمین (NGC)

در روش زمین کردن نقطه صفر ژنراتورها و شبکه های صنعتی با مقاومت دو دیدگاه برای طراحی وجود دارد:

1- زمین کردن با مقاومت های کم اهم (Low Resistor Grounding) که آنچه در بخش NGR گفته شد مربوط به همین حالت است.

2- زمین کردن با مقاومت های پراهم (High Resistor Grounding)

این روش غالبا برای زمین کردن نقطه صفر ژنراتورها که نیاز به کاهش چشمگیر جریان Earth Fault دارد استفاده می شود که الزاما توسط یک مقاومت با مقدار اهمی بالا قابل حصول است.

برای ساخت یک HRG دو روش وجود دارد:

1- ساخت مقاومت با مقدار اهمی بالا و جریان پایین

2- ترکیب یک ترانس کاهنده که در ثانویه آن یک مقاومت با اهم پایین و جریان بالا نصب شده است که به اختصار NGT یا NGC نامیده میشود

 

 این روش عموما از نظر فنی و اقتصادی روش بهتری است و نسبت به یک NGR با اهم بالا، ابعاد کمتری را در سایت اشغال میکند و البته از دیدگاه نقطه صفر ژنراتور نیز هیچ تفاوتی ایجاد نمیشود چرا که مقدار اهمی انتقالی با فرمولپیروی میکند و با محاسبه دقیق ترانس و مقاومت همان مقدار اهمی مورد نظر برای سیستم ایجاد خواهد شد.

 

  

ngc

 

 استخراج مشخصات یکتابلوی NGC و نحوه سفارش گذاری آن مشابه NGR می باشد.

(رجوع شود به صفحه NGR)